ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน.....ผู้รับบริการทุกท่าน

 

ทางศูนย์ฯ ขอแจ้งการส่งเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบด้านอุณหภูมิ

อาจมีความล่าช้า เนื่องจากเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ สามารถรับงานได้ตามปกติในวันที่ 16 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel. : 074-286310-11
Fax : 074-213008
E-mail : adcet.psu@hotmail.com
Website : http://adcet.psu.ac.th

 

 
 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME