ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน ทุกคณะ/หน่วยงาน/ผู้รับบริการทุกท่าน

 

ด้วยฝ่ายงานบริการห้องปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแจ้งหยุดการให้บริการเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี 2561 นอกสถานที่ ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2561
ทำให้ไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสาน
งานในช่วงวันดังกล่าว

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel. : 074-286310-11
Fax : 074-213008
E-mail : adcet.psu@hotmail.com
Website : http://adcet.psu.ac.th

 

 
 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME