ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน
- ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
- ตำบลย่านชื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
- ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

 

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ โทร .074-286391 หรือ Pagefacbook: adcetagro

 


  Download ข้อมูลกิจกรรมที่นี่
ประกาศรับสมัครบุคคล

ใบสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการอาศัยอยู่ในพื้น

 

 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME