ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ

 

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการว่าจ้างที่ปรึกษากับสถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ในการ
ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม
สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับ
ทั้งภายในประเทศและระดับสากล สร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพรมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่รับรู้
และยอมรับในทุกภาคส่วน

 

   โดยมาตรฐานอาชีพฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 7 คุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่

คู่มือมาตรฐานอาชีพ สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ
Functional Map
1.คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต ระดับ 2
2.คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต ระดับ 3
3.คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารการผลิต ระดับ 4
4.คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพ ระดับ 2
5.คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารการควบคุมและประกันคุณภาพ ระดับ 4
6.คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนา ระดับ 4
7.คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนา ระดับ 5

 

                 ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านในนามของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ ร่วมแสดงความคิดเห็น

ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในประเทศไทย

 

                 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

คลิกที่นี่ :

 

หรือตาม address

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf34phUl03JbkQYb1

BoDuMlByalUT39ERmAlEz58gknCWeADg/viewform?c=0&w=1


โทรศัพท์ 074-286311, 085 078 3844
อีเมล์ praepaka.y@psu.ac.th

 


 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME