ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ารับฟังการชี้แจง วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินโครงการพร้อมสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการโดยมีกิจกรรม การรับสมัครและสัมภาษณ์วิสาหกิจ

กำหนดการประชุมชี้แจงโครงการ “กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2559”

วันพุธ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ และติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ เว็บไซต์: http://adcet.psu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0-7428-6311, 0-7428-6391
อีเมล: Suvichan.t@psu.ac.th

 


กำหนดการชี้แจงโครงการกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
แบบสำรวจสถานประกอบการเบื้องต้นกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
แผ่นพับกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

 

 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME