ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

ดำเนินงาน

 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของแตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี คลองห้า

นายวิรัช  จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ อธิการบดีและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการลงนามสัญญา ระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


นายตรันต์ สิริกาญจน นักพัฒนาธุรกิจ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. บรรยาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย (กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ขัยนาท แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก ปัตตานี และนราธิวาส) โดยมีการอธิบายรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และการคัดเลือกผู้ประกอบการในการเข้าร่วม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ

และนางสาวมณฑิรา  เอียดเสน ผู้จัดการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมหารือและลงนามสัญญา โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของแตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการ OTOP และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเสริมสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP


 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME