ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ ADCET และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม
"กิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป" ภายใต้โครงการ

ยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร

 

กลุ่มเป้าหมาย

(ผู้ประกอบการ SME ,ผู้ผลิตและจำหน่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

,เกษตรกรผู้เพาะปลูกวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร)

* ในพื้นที่ 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)


**หมายเหตุ ต้องมีใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนการค้า
หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- เป็นสมาชิกคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้านธุรกิจ
- ได้รับคำปรึกษาเชิงลึกรายกิจการในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต
- มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การทดสอบตลาด การศึกษาดูงาน การอบรมหลักสูตรต่างๆ การออกงานแสดงสินค้า เป็นต้น

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุวิชาญ (หนึ่ง) 091-0464274
คุณศิวพร (ปุ๋ย) 085-5818527

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-6311 โทรสาร 0-7421-3008 http://adcet.psu.ac.th

 


แบบสำรวจสถานประกอบการคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป

 

 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME