ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม


            สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2
โดยจัดพิธีสัมมนาเปิดตัวโครงการและนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยาม  ออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


            รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน วิทยา ผู้จัดการโครงการฯ เปิดเผยว่า มาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ประกอบด้วย

3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง อุตสาหกรรมแปรรูป

สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท และอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำอื่นๆ โดยปีงบประมาณ 2559

จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง

และในปีงบประมาณ 2561 กำหนดจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรม

แปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ

และตอบสนองความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ


            ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้แก่

บัณฑิตและนักศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลเข้าสู่อาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆ คุณวุฒิวิชาชีพ

นับว่าเป็นการสร้างมาตรฐานอาชีพของบุคคลให้มีความเทียบเท่าด้วยสมรรถนะจากทักษะและความรู้

ของบุคคลนั้นๆ ช่วยในการพัฒนาแรงงานนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ


            นอกจากนี้ในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋องในยุค

Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

 

           สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณธรรศ  ทังสมบัติ นายกกิตติมศักดิ์ และประธานกลุ่ม

ผู้ผลิตอาหารทะเล สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป                   


 

  
 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME