ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ADCET จัดสัมมนาชี้แจงโครงการและสัมมนาสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่าย และประเมินสถานสภาพธุรกิจแก่สมาชิกในเครือข่ายสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561
ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Active Learning คณะอุตสาหกรรมเกษตร


 
         

 

 

 
 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME