ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก

ร่วมกับ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

กำหนดจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ:
“เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อและการควบคุมคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม”
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องจันผา ชั้น 2 โรงแรม บุรีศรีภู บูติค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รับสมัครฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัด!!!


โดยเปิดอบรมให้กับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ้านวยการ ผู้จัดการและหัวหน้างาน
ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิตฝ่ายควบคุมคุณภาพ


ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่น่าสนใจ มีดังนี้
- เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อและสารฆ่าเชื้อ
- นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวด้านการฆ่าเชื้อส้าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- การควบคุมคุณภาพน้้าใช้ในกระบวนการผลิต
- เทคโนโลยีใหม่ในการก้าจัดสนิมเหล็ก แมงกานีส และสารหนู

 

วิทยากรโดย
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์ และทีมผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์จาก
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม:
โทรศัพท์ 074-286311, 074- 286387, 087-7162216
อีเมล์ apichon.k@psu.ac.th, titanank@filtervision-thai.com

 


รายละเอียดหลักสูตร
กำหนดการอบรมหลักสูตร
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร.pdf
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร.word
แผนที่ตั้งสถานที่จัดอบรม

 

 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME