ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการและนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์

ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ

 

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการว่าจ้างที่ปรึกษากับสถาบันคุณวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)ในการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ
มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย
เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล สร้างเครือข่ายการจัดทำ

พัฒนาและเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน

 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน หรือผู้สนใจ

เข้าร่วมการสัมมนาเปิดตัวโครงการฯ และนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์
ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุวิชาญ เตียวสกุล
ผู้ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์ 0 7428 6311, 091 046 4274

 


กำหนดการอบรมหลักสูตร
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร.pdf

 

 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME