ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ฟรี !!!!
"ธุรกิจโรงแรมไทย ก้าวสู่โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563"

 

ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ณ ห้องประชุมพรรณราย1 โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี

 

หัวข้อที่น่าสนใจ :
- ธุรกิจโรงแรมไทย กับการก้าวสู่การเป็นโรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- การจัดการด้านความปลอดภัยในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มต่อสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาระบบน้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการ
- ยกระดับสู่ Hotel 4.0 กับนวัตกรรมการฆ่าเชื้อที่ล้ำสมัย และรักษ์โลก
- นวัตกรรม ประหยัดพลังงานไฟฟ้า Save Money & Save Earth

 

คณะวิทยากร :
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิทยากรรับเชิญ จากสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
- ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)

เปิดรับสมัครแล้ว รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มี.ค. 2563
สมัครฟรี ....รับสมัครจำนวนจำกัด!!!

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
เว็บไซต์: http://adcet.psu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0-7428-6387, 0-7428-6311
อีเมล: trainingadcet@gmail.com
Pagefacebook: adcetagro

จัดโดย: ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ม.อ. ร่วมกับ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)...

 


รายละเอียดหลักสูตร
กำหนดการอบรมหลักสูตร
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม.pdf
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม.word

 

 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME