ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบกันในงานสัมมนาเชิงวิชาการ.......สมัครฟรี !!!!
Innovation for Smart Hotel ยกระดับธุรกิจสู่ Hotel 4.0 ครั้งที่ 3/2562

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

ณ ห้อง Plaza Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง จ.ภูเก็ต

 

 

หัวข้อที่น่าสนใจ :
- การปรับตัวทางด้านนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่การเป็น Hotel 4.0
- การจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ปัญหาระบบน้าและการควบคุมคุณภาพน้าใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการ
- ยกระดับสู่ Hotel 4.0 กับนวัตกรรมการฆ่าเชื้อที่ล้าสมัย และรักษ์โลก
- นวัตกรรม ประหยัดพลังงานไฟฟ้า Save Money & Save Earth
- เทคโนโลยีระบบผลิตน้าแข็งปลอดเชื้อ,ระบบกรองน้า และนวัตกรรมประหยัดพลังงาน

 
คณะวิทยากร :
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิทยากรรับเชิญ จากสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
- ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)

 

เปิดรับสมัครแล้ว รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 ต.ค. 2562
สมัครฟรี ....รับสมัครจำนวนจำกัด!!! 


ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ 
เว็บไซต์: http://adcet.psu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0-7428-6311 แฟ็กซ์:0-7421-3008
อีเมล: trainingadcet@gmail.com
Pagefacebook: adcetagro

จัดโดย: ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ม.อ. ร่วมกับ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)รายละเอียดหลักสูตร
กำหนดการหลักสูตร
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร.pdf
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร.word

 

 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME