ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบกันในงานสัมมนาเชิงวิชาการ.......สมัครฟรี !!!!
Innovation for Smart Hotel ยกระดับธุรกิจสู่ Hotel 4.0 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้อง The Glass ชั้น 1 โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

 

หัวข้อที่น่าสนใจ :
- การปรับตัวทางด้านนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่การเป็น Hotel 4.0
- ปัญหาระบบน้าและการควบคุมคุณภาพน้าใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการ
- การจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ยกระดับสู่ Hotel 4.0 กับนวัตกรรมการฆ่าเชื้อที่ล้าสมัย และรักษ์โลก
- นวัตกรรม ประหยัดพลังงานไฟฟ้า Save Money & Save Earth
- นวัตกรรมระบบบาบัดน้า การฆ่าเชื้อ และเทคโนโลยีสีเขียวต่างๆ

 
คณะวิทยากร :
-รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-คุณสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก
-คุณอดิศักดิ์ หมู่หาญ คุณรณชัย สวัสดิมงคล คุณนคร ดวงหิรัญ
และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)

 

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 เมษายน 2562
สมัครฟรี ....รับสมัครจำนวนจำกัด!!! 


ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ 
เว็บไซต์: http://adcet.psu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0-7428-6387, 0-7428-6311 แฟ็กซ์:0-7421-3008
อีเมล: apichon.k@psu.ac.th, trainingadcet@gmail.com
Pagefacebook: adcetagro

จัดโดย: ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ม.อ. ร่วมกับ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)รายละเอียดหลักสูตร
กำหนดการหลักสูตร
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร.pdf
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 3.word

 

 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME