ADCET 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบ

ขั้นตอนการขอรับบริการสอบเทียบ

ขั้นตอนการขอรับบริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์

 
อัตราค่าบริการ
งานศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
บริการสอบเทียบเครื่องมือ
บริการเครื่องมือและอุปกรณ์
 
 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME