ADCET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการเงิน

แบบฟอร์มค่าปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานล่วงเวลา
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน(วิทยากร)
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
สัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง/รายงานการเดินทาง
ขออนุมัติเดินทาง F005
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเดินทาง
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 
งานบุคคล
 
หนังสือบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขออบรม
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขออนุญาตลาชั่วคราว
 
งานโครงการ
 
 
งานโครงการ
 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME