ADCET
Language
Home THAI ENGLISH
 
 

News ADCET

 

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการและจัดการระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่จัดตั้งแบบถาวร โดยให้บริการลูกค้าทั้งจากภายในและภายนอกคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย ฯ ตามเป้าหมายดังนี้

 

มุ่งมั่นให้บริการสอบเทียบด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการให้ได้มา

ซึ่งผลการสอบเทียบที่ถูกต้อง แม่นยำ และตรงเวลาเป็นที่ประทับใจของลูกค้า

 

ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ

 1. ห้องปฏิบัติการ ฯ ยึดมั่นที่จะปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่ดี และด้วยคุณภาพการสอบเทียบในการให้บริการแก่ลูกค้า
 2. ห้องปฏิบัติการ ฯ ยึดมั่นที่จะบรรลุและรักษาไว้ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าตามข้อกำหนด มอก. 17025 - 2548
  (ISO/IEC 17025 : 2005)
 3. ห้องปฏิบัติการ ฯ มุ่งมั่นดำเนินการให้ได้มาซึ่งผลการสอบเทียบที่ถูกต้อง  แม่นยำ ตรงเวลา  เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
  และลูกค้ามีความเชื่อมั่น  และประทับใจ  ภายใต้กฎหมายและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ ฯ
 4. ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่าบุคลากรมีความตระหนักเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่และมีส่วนร่วม
  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบบริหารงาน
 5. ผู้บริหารวิชาการต้องรับผิดชอบดูแลการดำเนินกิจกรรมสอบเทียบให้เป็นไปตามมาตรฐานนี้และให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 6. กำหนดให้บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการต้องทำความเข้าใจและคุ้นเคยกับเอกสาร
  ระบบการบริหารงานคุณภาพ  พร้อมทั้งนำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานไปใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบ
 7. ผู้บริหารสูงสุดพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการบริหารงานเพื่อให้เกิดระบบการบริหารงานคุณภาพตามข้อกำหนด
  มอก. 17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)
 8. ผู้บริหารสูงสุดต้องจัดให้มีหลักฐานของความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา นำไปใช้ซึ่งระบบการบริหารงานคุณภาพและปรับปรุงความมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
 9. ผู้บริหารสูงสุดต้องสื่อสารให้องค์การทราบถึงความสำคัญของความเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าเช่นเดียวกับการคำนึงถึง กฎหมาย และกฎระเบียบ
 10. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงต้องมั่นใจว่าสามารถคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบการบริหารงานซึ่งได้มีการวางแผนและนำไปปฏิบัติไว้ได้

 

ขอบข่ายการได้รับการรับรอง  


          ใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ


เงื่อนไขการให้บริการสอบเทียบ


          เงื่อนไขและขอบข่ายการให้บริการ

 


 

 

 

 

PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME