ADCET
Language
Home THAI ENGLISH
 
 

News ADCET

 

 

ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบทบาทในการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มโดยได้รับการรับรองการเป็นองค์กร

ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ศูนย์ ฯ มีแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อบังคับ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนด รวมทั้งกฎระเบียบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ขอบข่ายการจัดทำระบบ  
การจัดการระบบคุณภาพภายใต้ข้อกำหนด ISO/IEC 17024 สำหรับการขึ้นทะเบียนบุคลากร

ด้านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของศูนย์ ฯ ในสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

สาขาอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 2 อาชีพ ดังนี้


1. อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
2. อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5

 

โดยครอบคลุมการดำเนินการประเมินสมรรถนะเพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหนังสือแจ้งผลการรับรองให้เป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ศูนย์ ฯ กำหนด รวมทั้งกฎระเบียบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ใบรับรองขอบข่ายการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

 

 

นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ


นโยบายคุณภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรอง จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ส่วนตัว  และต้องไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยใด ๆ ที่จะทำให้การตัดสินใจ

ไม่เป็นกลาง บุคลากรที่ศูนย์ ฯ คัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง

โปร่งใส และยุติธรรมผู้บริหารจึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพไว้ ดังนี้

 

“เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ดำเนินการประเมิน

สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

และดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง”

 

วัตถุประสงค์คุณภาพ
จากนโยบายคุณภาพที่กำหนดขึ้น เพื่อให้งานการรับรองเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  และให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ISO/IEC 17024 มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพไว้ ดังนี้


1. บริหารและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

และปรับปรุงระบบการให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอต่อการดำเนินการ
3. ดำเนินการทดสอบและให้การรับรองแก่ผู้รับบริการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง

 

 

 

 

 

 

 

PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME