ADCET
Language
Products and Services Home THAI ENGLISH
 
 

aboutus

 

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (Agro – Industry Development Center for Export : ADCET) เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการแบบนอกระบบราชการ เป็นองค์การในกำกับของมหาวิทยาลัย ภายใต้กำกับดูแลของคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนของ CIDA ประเทศแคนนาดา ภายใต้โครงการ Thai-Canada Food Processing Capacity Building and Export Development Center

 

ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของภาคใต้ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการวิจัยและการเรียนการสอน เข้ากับความต้องการของอุตสาหกรรมชุมชนและสังคมทุกระดับเพื่อให้เกิดผลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน อันจะทำให้สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมเกษตรไทยเพิ่มขึ้นได้

 

ในช่วงแรกของการเปิดตัวมีกิจกรรมที่ให้บริการคือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การบริการตรวจวิเคราะห์ บริการให้คำปรึกษา บริการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์แปรรูปในระดับผลิตทดลอง ตลอดจนบริการข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้จัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดขึ้น เพื่อเพิ่มขอบข่ายการบริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และส่วนภูมิภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME