ADCET 

 

 

 

 

 

บรรยากาศงานเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล
ได้มีการเปิดตัวโครงการ ฯ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสัมมนา ราชมังคลากีฬาสถาน

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

สู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ณ โรงแรมบุรศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 6

ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิด ที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

(Retort Supervisors) รุ่นที่ 6”ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการสอบเทียบ

Glass Tube Thermometer และ Retort Thermometer

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

Big Cleaning Day กิจกรรมนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจ
กันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
และทำให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานได้มาพบปะกัน ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

ADCET มีข่าวเปิดรับสมัครการผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการที่ร่วมดำเนินการกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาประชาสัมพันธ์ค่ะ
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์วันหยุดให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2560
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดให้บริการในวันที่ 14 สิงหาคม 2560(ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดให้บริการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 (ชดเชย วันอาสาฬหบูชา)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดให้บริการในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 วันตรุษอีฏิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดให้บริการในวันที่ 13,14,17 เมษายน 2560
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดรับตัวอย่างด้านทดสอบช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
แจ้งเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบด้านอุณหภูมิ่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 16 มี.ค.60
แจ้งเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบด้านอุณหภูมิไม่สามารถใช้งานได้ สามารถรับงานได้ตามปกติในวันที่ 16 มี.ค.60
ขยายเวลารับสมัคร...ผู้ประกอบการอาหารพื้นเมือง พื้นที่จังหวัดอันดามัน
ขอแจ้งอัตราค่าบริการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานในวันที่ 13 มกราคม 2560
โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล
โครงการกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ขอเชิญอบรมหลักสูตร"Electronic Balance และการสอบเทียบ Glass Tube Thermometer&Retort Thermometer”
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 9
หลักสูตร Membrane Technology as an Innovative and Clean Technology in Food,
Rubber & Palm Oil Mill Industries
ขอเชิญอบรมหลักสูตร"Electronic Balance และการสอบเทียบ Glass Tube Thermometer&Retort Thermometer”
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Process Authority รุ่นที่ 4
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวินิจฉัยธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (SHINDAN)
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 8
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม "เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อและการควบคุมคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม"
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล ปีที่ 2 (วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมสุมนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)
หลักสูตร Membrane Technology Workshop: Membrane Technology in the Food and Beverage Industries
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Process Authority รุ่นที่ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Food Allergen Management"
หลักสูตร "Microbial Contamination of Food – Risk for the Food Industry"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม สัมมนาเปิดตัวโครงการและนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ
อบรมฟรี หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล”
อบรมฟรี หลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารตามหลัก Primary GMP การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์”
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 6
ขอเชิญอบรมเรื่อง ความปลอดภัยอาหารทะเล"ข้อควรปฏิบัติและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เชื้อ ก่อโรคสำคัญ
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล"
Membrane Technology Training Course on Membrane Technology in the Food and Beverage Industries
 
 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME