ADCET 

 

 

 

 

 

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดรับตัวอย่างในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานประจำศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดรับตัวอย่างในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดรับเครื่องมือสอบเทียบด้านความดัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดให้บริการในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดให้บริการในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา)

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดำเนินงานโครงการ

พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของแตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม "กิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดให้บริการในวันที่ 18-19 ,21-23 มิถุนายน และ 9-10 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ร่วมกำหนดมาตรฐาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 

กิจกรรมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล
ADCET มีข่าวเปิดรับสมัครการผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการที่ร่วมดำเนินการกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาประชาสัมพันธ์ค่ะ
โครงการกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัย/นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Process Authority รุ่นที่ 6
เชิญสมัครเข้าร่วมงานอบรม/สัมนา Innovation for Smart Hotel ยกระดับธุรกิจสู่ Hotel 4.0 ครั้งที่3/62 ฟรี !!!
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 14
เชิญสมัครเข้าร่วมงานอบรม/สัมนา Innovation for Smart Hotel ยกระดับธุรกิจสู่ Hotel 4.0 ครั้งที่2/62 ฟรี !!!
ขอเชิญอบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิคส์
เชิญสมัครเข้าร่วมงานอบรม/สัมนา Innovation for Smart Hotel ยกระดับธุรกิจสู่ Hotel 4.0 ฟรี ครั้งที่1/62
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 13
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 12
เชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2
เชิญสมัครเข้าร่วมงานอบรม/สัมนาเชิงวิชาการ “พลังแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนสู่ Hotel 4.0 เพื่อธุรกิจก้าวไกล”!!!!ฟรี...
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Process Authority รุ่นที่ 5
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 11
ขอเชิญอบรมหลักสูตร"Electronic Balance และการสอบเทียบ Glass Tube Thermometer&Retort Thermometer”
เชิญสมัครเข้าร่วมงานอบรม/สัมนาเชิงวิชาการ “Hotel 4.0 ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรม”!!!!ฟรี...
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 10
เปิดรับสมัครเข้าร่วมการทดลองประเมินสมรรถนะภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ขอเชิญอบรมหลักสูตร"Electronic Balance และการสอบเทียบ Glass Tube Thermometer&Retort Thermometer”
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 9
หลักสูตร Membrane Technology as an Innovative and Clean Technology in Food,
Rubber & Palm Oil Mill Industries
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Process Authority รุ่นที่ 4
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวินิจฉัยธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (SHINDAN)
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 8
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม "เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อและการควบคุมคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม"
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล ปีที่ 2 (วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมสุมนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)
หลักสูตร Membrane Technology Workshop: Membrane Technology in the Food and Beverage Industries
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Process Authority รุ่นที่ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Food Allergen Management"
หลักสูตร "Microbial Contamination of Food – Risk for the Food Industry"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม สัมมนาเปิดตัวโครงการและนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ
อบรมฟรี หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล”
อบรมฟรี หลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารตามหลัก Primary GMP การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์”
เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 6
ขอเชิญอบรมเรื่อง ความปลอดภัยอาหารทะเล"ข้อควรปฏิบัติและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เชื้อ ก่อโรคสำคัญ
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล"
Membrane Technology Training Course on Membrane Technology in the Food and Beverage Industries
 
 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME