ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่6

ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิด

ที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 6”

หน่วยฝึกอบรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดำเนินการจัดอบรมโดย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET)
ภายใต้การกำกับของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
“ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
(Retort Supervisors) รุ่นที่ 6”ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ ห้อง 3208 ชั้น 2 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME