ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล”

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการจัดพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

สู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล ณ โรงแรมบุรศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา          

         
          รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวต้อนรับ

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.กิตติ เจิดรังษี หัวหน้าโครงการฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอาหารมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าให้ได้

ตามมาตรฐานฮาลาล และผลักดันให้ผู้ประกอบการอาหารเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐานฮาลาลในพื้นที่เป้าหมาย

ในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีทั้งสิ้น 115 ราย และมีผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ทั้งสิ้น 63 ผลิตภัณฑ์”

            ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิการบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่การรับรอง

มาตรฐานฮาลาล กล่าวว่า “กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ให้สามารถขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ เพิ่มโอกาสและรายได้ให้แก่ชุมชนในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME