ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศงานเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ได้มีการ

เปิดตัวโครงการ ฯ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสัมมนา ราชมังคลากีฬาสถาน แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ในการนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

บรรยายเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับความห่วงใยและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชน”ซึ่งมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาลจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้มีอาหารรับประทานที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและถูกต้องตามหลักโภชนาการ

 

ทั้งนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง “ความสำคัญของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล
กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทย” โดยดร.นพดล ปิยะตระภูมิ

รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คุณสุภัททา เข็มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

และบริการสายการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คุณจำนงค์ นิรังสรรค์

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเชฟประเทศไทย และคุณไพศาล พรหมยงค์ กรรมการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME