ADCET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ และข้อมูลวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร การให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อการพัฒนาศักยภาพในด้านกระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อายุการเก็บรักษารวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีการให้คำปรึกษาต่อผู้ประกอบการที่สนใจโดยตรง หรือผ่านโครงการที่ปรึกษาที่ทำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

 

 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME