ADCET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี จุลินทรีย์ และกายภาพ ให้บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ในด้านเคมี จุลินทรีย์ ประสาทสัมผัสและทางกายภาพ ด้วยเครื่องมือและบุคลากรที่มีความพร้อม โดยสามารถให้การตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานของ อย. หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานห้องปฏิบัติการ 074-286310

 

 
 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME