ADCET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการควบคุมคุณภาพ การศึกษาตลาด ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยดำเนินงานในลักษณะการทำวิจัยสัญญา (Contract research)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาการผลิต 074-286311

 
 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME