ADCET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการควบคุมคุณภาพ การศึกษาตลาด ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยดำเนินงานในลักษณะการทำวิจัยสัญญา (Contract research)

 

 
 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME