ADCET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริการเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อการวิเคราะห์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทดลอง ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ระดับผลิตทดลอง แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรทุกระดับที่ต้องการผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยการควบคุมดูแลและให้คำแนะนำในการผลิตโดยบุคลากรของศูนย์ ADCET

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานห้องปฏิบัติการ 074-286310

 

 
 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME