ADCET

Products and Services Home THAI ENGLISH
 
 

aboutus

 

นายสุวิชาญ เตียวสกุล

ตำแหน่ง : รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการศูนย์ฯ

/หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรฯ

โทรศัพท์ : 074-286311
Email : suvichan.t@psu.ac.th
 
 
   

ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล
ตำแหน่ง :ผู้บริหารวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 074-286310
Email : punnanee.s@psu.ac.th
 
 
   

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้บริหารวิชาการห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 074-286310
Email : suppasil.m@psu.ac.th
 
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู ศรีเดช

 

ตำแหน่ง : ผู้บริหารวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบด้านกายภาพ

 

โทรศัพท์ : 074-286310

 

Email : waranyou.s@psu.ac.th

 

 
 
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์

 

ตำแหน่ง : ผู้บริหารวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี /

ผู้บริหารวิชาการห้องปฏิบัติการงานรับรองกระบวนการผลิต

 

โทรศัพท์ : 074-286310

 

Email :saowakon.w@psu.ac.th

 

 
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุทิตา มีนุ่น
ตำแหน่ง : ผู้บริหารวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี
โทรศัพท์ : 074-286310
Email : mutita.m@psu.ac.th 
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารวิชาการห้องปฏิบัติการด้านอายุการเก็บรักษา
โทรศัพท์ : 074-286310
Email :supachai.p@psu.ac.th
 
 
 
 
   
รองศาสตราจารย์ ดร. ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส
โทรศัพท์ : 074-286310
Email : kongkarn.k@psu.ac.th
 
 
 
 
   

รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ

 

ตำแหน่ง : ผู้บริหารวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบ

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

 

โทรศัพท์ : 074-286310

 

Email : santad.w@psu.ac.th

 

 
 
 
 
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปัน

 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้บริหารวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบ

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

 

โทรศัพท์ : 074-286310

 

Email :chutha.s@psu.ac.th

 

 
 
 
 
   
นายโกเมศ ทองดีเลิศ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 074-286310

Email : Komet.th@psu.ac.th

 
   
นางสาวอุษา  จีนทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกลาง / ผู้จัดการคุณภาพ
โทรศัพท์ : 074-286391
Email : u-sa.c@psu.ac.th
 
 
   
   

นางหทัยทิพย์ ชูวิจิตร์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ทดสอบ
โทรศัพท์ : 074-286310
Email : Hathaitip.c@psu.ac.th
 
 
   

นางสาวนิภานัน นิตย์ศิริ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ทดสอบ

โทรศัพท์ : 074-286310
Email : Nipanan.s@psu.ac.th
 
 
   

นายไชยโชค  เทพวัน
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สอบเทียบ
โทรศัพท์ : 074-286310
Email : Chai008_2524@hotmail.com
 
 
   
นายธีรพล สุวรรณสะอาด
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สอบเทียบ
โทรศัพท์ : 074-286317
Email : theerapol.s@psu.ac.th
 
   
นายเฉลิมพล ณ ถลาง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : 074-286314
Email :chalermpol.n@psu.ac.th
 
 
 
   
นางสาวอาอีฉ๊ะ สายสะอิด
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 074-286391
Email : aichah.s@psu.ac.th
 
   

นางสาวเสาวลักษณ์ ยกฉวี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สนันสนุนฝ่ายห้องปฏิบัติการฯ)
โทรศัพท์ : 074-286310
Email :sowwalak.y@psu.ac.th
 
   

นางสาวแพรผกา ยอดสังข์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
(ประสานงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)
โทรศัพท์ : 074-286387
Email : praepaka.y@psu.ac.th
 
   
นางสาวธนพร ปิยะสิงห์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
(ประสานงานโครงการที่ปรึกษา)
โทรศัพท์ : 074-286311
Email : thanaporn.pi@psu.ac.th
 
   

 

PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME